Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 14/07/2017, 10:19 SA - Số lần xem: 2513
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH THÁI BÌNH: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình đã triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN phát triển với giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5%, giá trị xuất khẩu tăng 17%, nộp ngân sách nhà nước tăng 5%.

6 tháng đầu năm 2017, tại các KCN tỉnh Thái Bình có 18 dự án được cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 1.288,068 tỷ đồng, trong đó 07 dự án được cấp mới GCNĐKĐT, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 1.244,256 tỷ đồng; 11 dự án được cấp điều chỉnh GCNĐKĐT, với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 56,731 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 31/5/2017, các KCN có 165 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 23.904,948 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 16.896,222 tỷ đồng, đạt 70,7% so với vốn đăng ký.

Tính đến tháng 6/2017, có 140/165 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Thái Bình. 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp KCN đạt được nhiều kết quả cao trong sản xuất kinh doanh: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 8.645,98 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu hàng hóa ước đạt 10.723,97 tỷ đồng, tăng 07% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 49% kế hoạch năm (trong đó các doanh nghiệp FDI ước đạt 5.469,22 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu ước đạt 324,32 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 40% kế hoạch năm (trong đó các doanh nghiệp FDI ước đạt 167,03 triệu USD); giá trị nhập khẩu ước đạt 271,44 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 41% kế hoạch năm (trong đó các doanh nghiệp FDI ước đạt 152,02 triệu USD); nộp ngân sách nhà nước ước đạt 430 tỷ đồng, tăng 05% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 42% kế hoạch năm (trong đó các doanh nghiệp FDI ước đạt 170 tỷ đồng).

Công nhân tan ca trong KCN Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình

Lũy kế đến tháng 6/2017, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt 55.680 người, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2016; thu nhập bình quân của người lao động ước đạt trên 04 triệu đồng/người/tháng.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Công tác quản lý quy hoạch

Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình đã hoàn thành lập Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tiền Hải và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Tiền Hải; hoàn thành Đề án điều chỉnh, bổ sung KCN Xuân Hải vào danh mục các KCN Việt Nam đến năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào danh mục các KCN Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN - đô thị - thương mại dịch vụ Xuân Hải. Hiện nay, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN - đô thị - thương mại dịch vụ Xuân Hải; lập Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Thái Bình đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Ban đã triển khai lập Đề án quy hoạch xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tỉnh Thái Bình. Hiện đã trình Sở Xây dựng thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án và trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Công tác quản lý xây dựng, môi trường

Ban thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường và xây dựng tại các doanh nghiệp; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ KCN, các Công ty phát triển hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc thực hiện Giấy phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các doanh nghiệp; tổ chức các cuộc họp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện để xem xét, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động

Ban chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ KCN, các Công ty phát triển hạ tầng KCN và các doanh nghiệp KCN thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; các quy định của pháp luật về lao động; phối hợp với Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Thái Bình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn cho doanh nghiệp...

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình tiếp tục tập trung hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN trên các lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN - đô thị - thương mại dịch vụ Xuân Hải; tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ và KCN Hàn Quốc - Thái Bình tại huyện Thái Thụy (KCN Thụy Trường); hoàn chỉnh hồ sơ Đề án điều chỉnh, bổ sung các KCN trên vào danh mục các KCN Việt Nam đến năm 2020 để tham mưu UBND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào danh mục các KCN Việt Nam đến năm 2020.

- Phối hợp với Tổng Công ty Viglacera hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Tiền Hải; hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và các thủ tục xây dựng để triển khai xây dựng Dự án đầu tư một số công trình hạ tầng kỹ thuật KCN Tiền Hải; phối hợp với UBND huyện Tiền Hải thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng KCN; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật KCN, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự của các KCN; quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải đúng quy trình.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; quan tâm mời gọi đầu tư các doanh nghiệp lớn, các dự án có công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu, giá trị gia tăng cao, nộp ngân sách lớn.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư, sớm phát hiện và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong công tác bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, lao động, an ninh trật tự... sớm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp có các hành vi vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là trong hoạt động đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện tốt công tác thẩm tra dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư vào các KCN.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất phát triển. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

 

KHÚC VĂN LƯỢNG - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này