Tìm kiếm
Lượt truy cập
Nghiên cứu - Trao đổi
Cập nhật ngày: 20/06/2017, 10:26 SA - Số lần xem: 4789
Một số đề xuất nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với KKT, KCN

KKT cửa khẩu và các KCN tỉnh Lào Cai có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chung của tỉnh. Năm 2016, giá trị sản xuất trong các KCN đạt trên 11.000 tỷ đồng, đóng góp trên 52% giá trị sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh; tăng trưởng trung bình hàng năm đạt trên 16%/năm; các KCN đã tạo việc làm cho trên 10.000 lao động tại địa phương. Năm 2015 và 2016, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt trên 2 tỷ USD, trung bình có trên 400 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai; thu ngân sách qua các cửa khẩu và tại các KCN đạt gần 3.000 tỷ đồng/năm.

Đến nay, các KCN, khu Thương mại - Công nghiệp trong KKT cửa khẩu Lào Cai và KCN Tằng Lỏng đã thu hút được 173 dự án đầu tư, với tổng số vốn đầu tư đạt trên 23.800 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy tại các KCN đạt trên 90%, một số KCN đạt tỷ lệ lấp đầy 100% (như KCN Bắc Duyên hải, KCN Đông phố Mới). Trong đó, có 115 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt có nhiều dự án lớn như Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai (công suất 500.000 tấn/năm), Nhà máy luyện đồng (công suất 10.000 tấn/năm), Nhà máy sản xuất phân bón DAP (công suất 330.000 tấn/năm)...

Nhà máy trong KCN Tằng Loỏng

Những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước tại các KCN, KKT

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước tại KCN, KKT đã được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện, từ công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, triển khai thực hiện dự án, sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, phòng ngừa sự cố hóa chất, quản lý lao động, cũng như phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, hệ thống thiết chế văn hóa trong các KCN. Đặc biệt, công tác phối hợp trong các lĩnh vực đã được phân cấp, ủy quyền như Luật Đầu tư (2014), Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT và KCNC... đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước tại các KCN. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua, do có nhiều luật chuyên ngành, cơ chế, chính sách đối với KCN, KKT và thực tế phát triển có nhiều đổi mới, nên công tác quản lý nhà nước tại các KCN, KKT tỉnh Lào Cai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: theo quy định, Ban quản lý các KCN, KKT là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với KCN trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý KCN. Nếu thực hiện đúng như chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 thì sẽ rất rõ trách nhiệm trong thực hiện quản lý nhà nước tại các KCN. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, việc phân cấp ủy quyền cho Ban Quản lý còn chưa đầy đủ, nhiều lĩnh vực chưa ủy quyền đã làm cho vai trò quản lý nhà nước trực tiếp của Ban Quản lý đối với KCN, KKT còn chồng chéo, mờ nhạt,… Đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Khải phát biểu tại Hội nghị Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thức XV

Về lĩnh vực quy hoạch xây dựng: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng trong KKT, KCN do 02 cơ quan thực hiện là Ban Quản lý và Sở Xây dựng; việc cấp phép xây dựng chưa được ủy quyền cho Ban Quản lý; cấp giấy phép và giám sát xây dựng do hai cơ quan khác nhau thực hiện dẫn đến hiệu quả quản lý thấp, gây khó khăn cho nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.

Về lĩnh vực môi trường: Theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ quy định rõ các trường hợp cơ quan nhà nước khác ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ môi trường KCN. Tuy nhiên đến nay, việc phân cấp, ủy quyền chưa thực hiện nên Ban Quản lý gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại KCN; việc thanh, kiểm tra về môi trường còn chồng chéo và hiệu quả không cao; trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát môi trường thiếu,... đây là những khó khăn, trở ngại về bảo vệ môi trường trong KCN, đặc biệt các KCN nặng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

Về công tác thanh tra: Theo quy định, các Ban Quản lý không có bộ phận thanh tra, chỉ là đơn vị phối hợp. Do vậy, khi phát hiện các sai phạm trong KCN, Ban Quản lý chủ yếu xử lý bằng các biện pháp hành chính. Trường hợp doanh nghiệp vẫn không thực hiện phải đề nghị thanh tra chuyên ngành xử lý theo thẩm quyền, dẫn đến giảm sút hiệu lực quản lý nhà nước của Ban Quản lý.

Một số đề xuất, kiến nghị

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT, Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

Một là, sớm nghiên cứu, ban hành Luật KKT, KCN, KCX nhằm tạo khung pháp lý cao nhất phù hợp với sự phát triển, đóng góp của các KCN, KKT, KCX vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, phân cấp đầy đủ, rõ ràng các nhiệm vụ quản lý cho Ban Quản lý, thay thế cơ chế ủy quyền như hiện nay.

Hai là, sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ một cách toàn diện, phù hợp với tình hình xây dựng, phát triển các KKT, KCN, KCX trong thời kỳ hiện nay.

Ba là, nghiên cứu bổ sung Ban Quản lý KKT, KCN, KCX vào hệ thống cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

Bốn là, xem xét lại cơ cấu tổ chức Ban Quản lý KKT, KCN, KCX quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015. Theo đó, cần xác định rõ mô hình, hình thức của từng loại Ban Quản lý để có hướng dẫn cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp; xác định thanh tra nằm trong hệ thống các phòng chuyên môn của Ban Quản lý để tăng hiệu quả quản lý nhà nước tại các KCN, KKT. 

KKT cửa khẩu Lào Cai (diện tích gần 16.000 ha) có KCN Bắc Duyên Hải (85ha), KCN Đông Phố Mới (100ha), Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành (184ha) và hệ thống các cửa khẩu (cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu với 03 điểm thông quan đường sắt và đường bộ; cửa khẩu chính Mường Khương và 04 cửa khẩu phụ; ngoài ra có các khu vực thí điểm xuất khẩu hàng hóa nông sản trên tuyến biên giới).

KCN Tằng Loỏng thuộc huyện Bảo Thắng có diện tích quy hoạch 1.100 ha, là KCN nặng, ngành nghề chủ yếu là tuyển khoáng, luyện kim, sản xuất phân bón, hóa chất.

NGUYỄN NGỌC KHẢI - Trưởng ban, Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này