Tìm kiếm
Lượt truy cập
Nghiên cứu - Trao đổi
Cập nhật ngày: 20/07/2017, 3:02 CH - Số lần xem: 4529
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT

Những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình và sự đóng góp của các doanh nghiệp, các KCN của tỉnh đã và đang được xây dựng, phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình thu hút đầu tư, phát triển các KCN cũng như công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, do cơ chế chính sách đối với KCN, KKT, KCX, các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch môi trường chưa thống nhất, đồng bộ. 

Quy định về việc thành lập, xây dựng, phát triển các KCN, KKT, KCX

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đã được ban hành là khung pháp lý cần thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển KCN, KKT, KCX. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, nhiều nội dung của các Nghị định này đã không còn phù hợp với các văn bản pháp luật chuyên ngành, các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định chưa được các bộ, ngành Trung ương áp dụng đồng bộ.

Về vai trò của Ban Quản lý KCN, KKT, KCX: Là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhưng trên thực tế Ban Quản lý chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền. Việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý vẫn duy trì theo cơ chế ủy quyền từ các sở, ngành mà không phải do Bộ chuyên ngành phân cấp trực tiếp hoặc do UBND tỉnh trực tiếp ủy quyền. Điều này dẫn tới sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước giữa các cơ quan quản lý cũng như sự không thống nhất trong quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT, KCX giữa các tỉnh, thành phố.

Nhà máy lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần Thành Công tại KCN Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Nghị định 29/2008/NĐ-CP có quy định về việc thành lập Thanh tra đối với Ban Quản lý KKT và Ban Quản lý KCN, KCX xếp hạng I, nhưng Thông tư Liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KCN, KCX, KKT thì Ban Quản lý không có chức năng thanh tra. Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp chưa hiệu quả, chưa có chế tài xử phạt khi phát hiện vi phạm, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước không cao. Trong khi đó, doanh nghiệp trong KCN phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của nhiều cơ quan khác nhau, về cùng một nội dung, gây khó khăn, bức xúc cho các doanh nghiệp.

Các quy định đầu tư, quy hoạch, môi trường

Trong lĩnh vực đầu tư: Luật Đầu tư (năm 2014) và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được ban hành đã góp phần cải cách mạnh mẽ thủ tục đầu tư theo hướng có lợi cho các nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT, KCX. Tuy nhiên, quá trình thi hành Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành đã phát sinh bất cập do một số quy định của Luật Đầu tư (năm 2014) chưa được giải thích rõ ràng, chưa thống nhất với một số văn bản pháp luật ban hành trước thời điểm Luật này có hiệu lực, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đã được Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định, nhưng khái niệm về chuyển nhượng dự án lại chưa được đưa ra, gây khó khăn cho quá trình thực hiện.

Về các ưu đãi đầu tư: Chưa có hướng dẫn cụ thể về cách ghi ưu đãi, nên việc nhà đầu tư tự xác định cơ sở pháp lý, đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi khó khăn.

Đối với các dự án thứ cấp thuê hạ tầng từ nhà đầu tư hạ tầng: Chưa có quy định cụ thể cơ chế kiểm soát cũng như các chế tài áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư thuê lại hạ tầng, thực hiện dự án tại KCN mà không thực hiện các thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, nhất là các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng: Sau khi Luật Xây dựng (năm 2014) có hiệu lực, đã có sự không thống nhất với Nghị định 29/2008/NĐ-CP, Nghị định 164/2013/NĐ-CP và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP. Quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng trong KCN do hai cơ quan là Ban Quản lý KCN và Sở Xây dựng thực hiện, việc cấp phép xây dựng chưa được ủy quyền, sự quản lý chồng chéo, gây khó khăn cho nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực môi trường: Theo quy định, Ban Quản lý các KCN được ủy quyền thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ môi trường trong KCN. Nhưng đến nay, việc phân cấp, ủy quyền chưa được thực hiện đầy đủ; một số đơn vị chưa thực hiện việc ủy quyền. Việc thanh tra, kiểm tra về môi trường trong KCN còn do nhiều cơ quan thực hiện, dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước không cao.

Từ những khó khăn nói trên, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình và của Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX trên cả nước, hướng tới phát triển bền vững các KCN, KKT, KCX trong tương lai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

- Trước mắt, cần ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định 164/2013/NĐ-CP và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP phù hợp với các quy định mới của các luật chuyên ngành, tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT, KCX. Về lâu dài, cần ban hành Luật KCN, KKT, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý KCN, KKT, KCX; xác định rõ thẩm quyền của Ban Quản lý trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch xây dựng, môi trường, thanh tra, kiểm tra; đối với các nhiệm vụ cần được phân cấp, ủy quyền của các cơ quan khác, đề nghị quy định rõ ràng, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc trên thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT, KCX trên cả nước.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT, KCX, trong đó phân định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cơ quan, đảm bảo việc thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

- Bổ sung nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra cho Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX trong quy định của Luật Thanh tra, góp phần nâng cao vai trò của Ban Quản lý trong việc thanh tra, kiểm tra, áp dụng các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCX.

- Xem xét, sửa đổi bổ sung các luật chuyên ngành, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn cho nhà đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 05 KCN được thành lập và đi vào hoạt động, bao gồm: KCN Khánh Phú (351ha), KCN Gián Khẩu (162,1ha), KCN Tam Điệp I (64ha), KCN Phúc Sơn (130,11ha) và KCN Khánh Cư (65,62ha). Tổng diện tích đất theo quy hoạch của 5 KCN là 755,1ha; đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 611,4ha; các KCN trên cơ bản đã lấp đầy diện tích đất.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.261 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN duy trì ổn định sản xuất, tăng trưởng khá, doanh thu trong 4 tháng đầu năm ước đạt 8.963 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị xuất khẩu ước đạt 285,66 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Các KCN có 31.687 công nhân lao động, chủ yếu là lao động địa phương.

 

HOÀNG ĐỨC LONG - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này