Tìm kiếm
Lượt truy cập
Định hướng - chính sách
Cập nhật ngày: 21/02/2017, 10:25 SA - Số lần xem: 1508
Tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Thái Bình

Tính đến tháng 11/2016, có 137/159 dự án trong các KCN tỉnh Thái Bình đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Thái Bình ổn định, cơ bản thực hiện được các chỉ tiêu đăng ký đầu tư và có mức tăng trưởng khá so với các doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp.

Năm 2016, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tính riêng trong 11 tháng năm 2016, tại các KCN tỉnh Thái Bình có 25 dự án được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), với tổng số vốn đăng ký 1.883,330 tỷ đồng. Trong đó: cấp Quyết định chủ trương đầu tư và GCNĐKĐT cho 07 dự án đầu tư mới, với tổng số vốn đăng ký 952,827 tỷ đồng; điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và GCNĐKĐT cho 18 dự án, với tổng số vốn đăng ký tăng thêm 930,503 tỷ đồng, trong đó có 02 dự án FDI, với số vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh 436,038 tỷ đồng.

Lũy kế đến tháng 11/2016, có 159 dự án đầu tư vào các KCN tỉnh Thái Bình còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 22.071,593 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện 16.896,222 tỷ đồng, đạt 77% so với vốn đăng ký. Trong đó: có 38 dự án FDI (chiếm 24% tổng số dự án), vốn đầu tư đăng ký 7.888,296 tỷ đồng (chiếm 36% tổng vốn đăng ký), vốn đầu tư thực hiện 5.805,722 tỷ đồng, đạt 74% so với vốn đăng ký; 121 dự án đầu tư trong nước (chiếm 76% tổng số dự án), vốn đầu tư đăng ký 14.183,297 tỷ đồng (chiếm 64% tổng vốn đăng ký), vốn thực hiện 11.090,500 tỷ đồng, đạt 78% so với vốn đăng ký.

Công nhân làm việc trong nhà máy tại KCN Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình

Trong năm 2016, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiều chương trình xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nơi có KCN hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, chính sách thuế, ưu đãi đầu tư, giá thuê đất, lao động… giúp các doanh nghiệp đang đầu tư trong các KCN tiếp tục khôi phục, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng tích cực thực hiện công tác quy hoạch phát triển các KCN; chỉ đạo đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN để mời gọi thu hút đầu tư. Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư và thực hiện các quy định của pháp luật cũng được Ban Quản lý chú trọng thực hiện nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cũng như đem lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư; công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng và vượt so với thời gian quy định.

Nhìn chung, trong năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Thái Bình ổn định, cơ bản thực hiện được các chỉ tiêu đăng ký đầu tư và có mức tăng trưởng khá so với các doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp, kết quả thực hiện các chỉ tiêu và chỉ số phát triển sản xuất trong KCN như sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 14.287,01 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015 (chiếm 40% giá trị sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh), đạt kế hoạch đề ra. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp FDI ước đạt 8.605,27 tỷ đồng, tăng 13%.

Doanh thu hàng hóa năm 2016 ước đạt 20.576 tỷ đồng, tăng 07% so với năm 2015 và đạt 99,5% kế hoạch năm. Trong đó doanh thu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI ước đạt 10.746,28 tỷ đồng, tăng 06%.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 688,6 triệu USD, tăng 17% so với năm 2015 (tăng 02% so với kế hoạch). Trong đó giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 313,2 triệu USD, tăng 16%.

Giá trị nhập khẩu năm 2016 ước đạt 558 triệu USD, tăng 16% so với năm 2015 và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó giá trị nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 308,2 triệu USD, tăng 15%.

Nộp ngân sách nhà nước (tính đến tháng 10/2016) ước đạt 530 tỷ đồng, tăng 06% so với năm 2015. Trong đó các doanh nghiệp FDI ước đạt 296,8 tỷ đồng, tăng 04%.

Thu hút và tạo việc làm cho 1.580 lao động. Lũy kế đến tháng 11/2016, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Thái Bình là 55.466 người, tăng 03% so với năm 2015, trong đó lao động trong các doanh nghiệp FDI là 29.640 người. Số lao động đóng BHXH là 46.680 người, bằng 84% tổng số lao động sử dụng. Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt trên 04 triệu đồng/người/tháng.

Bước sang năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình đặt ra mục tiêu: thu hút vốn đầu tư vào các KCN khoảng 2.000 tỷ đồng trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN tăng 15% trở lên so với năm 2016; kim ngạch xuất khẩu tăng 18% trở lên so với năm 2016; thu hút tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động trở lên; nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN tăng 05% trở lên so với năm 2016.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình đã xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là:

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hoàn chỉnh ý kiến tham gia của các bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung KCN Xuân Hải, huyện Thái Thụy (200 ha) và KCN Sông Trà 2 (300 ha) vào quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020; hoàn thành quy hoạch phân khu xây dựng KCN Xuân Hải.

- Đôn đốc, hỗ trợ các chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và công trình xử lý nước thải tập trung của KCN để đủ điều kiện giới thiệu thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào KCN. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoàn thành việc đầu tư kết cấu hạ tầng các KCN và triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng KCN theo kế hoạch vốn ngân sách bố trí năm 2017. Thực hiện tốt việc duy tu bảo dưỡng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật KCN; quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải đúng quy trình, đảm bảo nước thải ra môi trường đạt các quy chuẩn cho phép, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các KCN.

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2017.

- Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm duy trì và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý môi trường, đất đai, xây dựng, lao động, an ninh trật tự; tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư, qua đó sớm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đầu tư, môi trường, xây dựng, lao động và an ninh trật tự…

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật.

KHÚC VĂN LƯỢNG - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Bình

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này