tp Tây Ninh
Trong quý đầu năm 2017,  các KCN, khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp trong KCN, KKT sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng, đóng góp tích cực vào nền kinh tế của tỉnh.

Từ đầu năm đến ngày 15/3/2017, Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho 06 dự án đầu tư vào các KCN, KKTCK, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 272 triệu USD và 50 tỷ đồng, tổng diện tích đất cho thuê là 48,89 ha; điều chỉnh 08 dự án đầu tư, trong đó, có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 5,88 triệu USD và 13,41 tỷ đồng.

Như vậy, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCN, KKTCK tỉnh Tây Ninh trong quý I/2017 đạt 277,88 triệu USD và 63,41 tỷ đồng, tăng gấp 1,05 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 40,11% so với kế hoạch; tổng diện tích đất cho thuê (diện tích cấp mới và diện tích điều chỉnh) đạt 48,89 ha, tăng 85,89% so với cùng kỳ, đạt 48,89% so với kế hoạch.

Công ty TNHH Kuo Yuen tại KCN Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh

Bước sang quý II/2017, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN, KKTCK có nhiều khởi sắc, riêng trong tháng 5/2017, Ban Quản lý đã cấp mới GCNĐT cho 05 dự án đầu tư vào các KCN, KKTCK, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 53 triệu USD và 155 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký là 2,27 ha; có 16 lượt đăng ký điều chỉnh GCNĐT, trong đó, có 02 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với vốn đầu tư tăng thêm là 10 triệu USD; 01 dự án điều chỉnh giảm vốn đăng ký đầu tư với vốn đầu tư điều chỉnh giảm là 0,39 triệu USD và 02 dự án điều chỉnh tăng diện tích đăng ký với diện tích điều chỉnh tăng là 3,92 ha.

Lũy kế đến ngày 10/5/2017, tại các KCN, KKT có 295 dự án đầu tư còn hiệu lực (197 dự án FDI, 98 dự án trong nước), với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.144,88 triệu USD và 14.165,58 tỷ đồng, trong đó 205 dự án đang hoạt động.

Quý II/2017, các doanh nghiệp trong KCN, KKT tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng tháng 5/2017, các doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau: kim ngạch xuất khẩu đạt 250 triệu USD, tăng 38,89% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 170 triệu USD, tăng 54,55% so với tháng trước; doanh thu đạt 220 triệu USD, tăng 29,41% so với tháng trước; nộp ngân sách đạt 80 tỷ đồng, tăng 14,29% so với tháng trước.

Đến nay, các doanh nghiệp trong các KCN, KKTCK tỉnh Tây Ninh thu hút 99.264 lao động, trong đó lao động Việt Nam là 97.717 người, lao động nước ngoài là 1.547 người.

Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư trong các KCN, KCX, KKTCK; thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư, điều chỉnh GCNĐT có liên quan đến thẩm định công nghệ cho dự án trong các KCN, KKTCK…