Giới thiệu

Giới thiệu

Trang tin tức điện tử Khu công nghiệp Việt Nam ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về cung cấp và quản lý thông tin về các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay. Khai thác thế mạnh của báo điện tử, Trang tin điện tử Khu công nghiệp Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu về cập nhật thông tin của bạn đọc mà còn là một kênh thông tin hữu hiệu trong việc xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước.

Trang tin điện tử Khu công nghiệp Việt Nam là đầu mối trao đổi thông tin về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các mô hình khu kinh tế tương tự khác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các Bộ, ngành, các Ban quản lý Khu công nghiệp, các Ban quản lý Khu kinh tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.