Giới thiệu

Giới thiệu

Trang tin điện tử Khu công nghiệp Việt Nam là cơ quan thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về cung cấp và quản lý thông tin về các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay. Khai thác thế mạnh của báo điện tử, Trang tin điện tử Khu công nghiệp Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu về cập nhật thông tin của bạn đọc mà còn là một kênh thông tin hữu hiệu trong việc xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước.

Chức năng, nhiệm vụ:

– Trang tin điện tử Khu công nghiệp Việt Nam là cơ quan thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện chức năng tuyên tuyền, thông tin, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các mô hình kinh tế tương tự khác (sau đây gọi chung là khu công nghiệp); các vấn đề liên quan đến khu công nghiệp theo quy định của Luật Báo chí, pháp luật Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Trang tin điện tử Khu công nghiệp Việt Nam là nơi cung cấp thông tin chính thức trên Internet của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các mô hình kinh tế tương tự khác.

– Trang tin điện tử Khu công nghiệp Việt Nam là đầu mối trao đổi thông tin về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các mô hình khu kinh tế tương tự khác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các Bộ, ngành, các Ban quản lý Khu công nghiệp, các Ban quản lý Khu kinh tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.