bql KCN VL
Vĩnh Long hiện có 2 KCN đã thành lập và đi vào hoạt động (KCN Hòa Phú giai đoạn I và II, KCN Bình Minh). Bên cạnh đó, Vĩnh Long cũng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung 03 KCN vào quy hoạch các KCN ưu tiên thành lập đến năm 2020, bao gồm: KCN An Định (200) ha, KCN Bình Tân (400 ha), KCN Đông Bình (350 ha)

Đến nay, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long đã tổ chức đấu thầu và chọn nhà thầu thực hiện quy hoạch 1/2000 KCN Đông Bình, thị xã Bình Minh. Ngoài ra, Ban Quản lý còn được UBND tỉnh Vĩnh Long giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối trong công tác quản lý nhà nước đối với Tuyến công nghiệp Cổ Chiên (khu IV) – 30,14 ha.

Nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư lấp đầy các KCN      

Lũy kế đến nay, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê/diện tích đất công nghiệp tại các KCN tỉnh Vĩnh Long và tuyến công nghiệp Cổ Chiên (khu IV) là 196,07/306,9 ha, đạt tỷ lệ 63,89%. Tổng vốn đầu thực hiện/đăng ký là 943,2/1.351,87 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,77%, cụ thể như sau:

KCN Hòa Phú: Giai đoạn 1 của KCN đã hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng vào năm 2009. Tổng diện tích tự nhiên là 121,59 ha, đất công nghiệp là 94,8ha. Hiện tại, KCN đã thu hút được 17 dự án đầu tư, diện tích cho thuê 92,47/94,8 ha, đạt tỷ lệ 97,54% diện tích đất công nghiệp. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN là 239,15 tỷ đồng, đã thực hiện 239,15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% tổng vốn đăng ký. Nhà máy xử lý nước thải đạt công suất lên tới 4.000m3/ngày đêm đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động. Giai đoạn 2 của KCN hiện tại đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và kêu gọi nguồn đầu tư. Tổng diện tích tự nhiên của KCN là 129,38ha, đất công nghiệp là 94,95 ha. Hiện tại, KCN đã thu hút được 04 dự án đầu tư, diện tích cho thuê 42,06/94,95 ha, đạt tỷ lệ 44,3% diện tích đất công nghiệp. Tổng mức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN là 606,6 tỷ đồng, đã thực hiện 255,26 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42,08% tổng vốn đăng ký. Nhà máy xử lý nước thải sử dụng chung với KCN Hòa Phú giai đoạn 1.

KCN Bình Minh: Đang trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng và mời gọi thu hút đầu tư. Tổng diện tích tự nhiên của KCN là 134,82ha, đất công nghiệp là 92,9ha. Hiện tại, KCN đã  thu hút 17 dự án đầu tư, diện tích cho thuê 37,29/92,9ha, đạt tỷ lệ 40,14% diện tích đất công nghiệp. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN là 420,54 tỷ đồng, đã thực hiện 368,54 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 87,64% tổng vốn đăng ký. Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành và đã đưa vào hoạt động nhà máy cấp nước công suất 1.000 m3/ngày, hiện tại đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của các doanh nghiệp trong KCN. Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 5.000 m3/ngày đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động với công suất 2.200 m3/ngày đêm.

Tuyến công nghiệp Cổ Chiên (khu IV): có diện tích 30,14 ha, trong đó đất công nghiệp là 24,25 ha, 100% diện tích đất công nghiệp đã cho 05 doanh nghiệp thuê. Hiện có 02 doanh nghiệp đã triển khai dự án, sản xuất kinh doanh (Công ty Liên doanh Dinh dưỡng thủy sản Quốc tế, vốn đăng ký 6,3 triệu USD, thực hiện đạt 100% vốn đăng ký và Công ty TNHH Bê Tông Hùng Vương, vốn đăng ký 38,07 tỷ đồng, thực hiện 71%) và 03 doanh nghiệp chưa triển khai dự án.

Trong tổng số 43 dự án đầu tư vào các KCN và Tuyến công nghiệp Cổ Chiên (khu IV), hiện tại có 28 dự án còn hoạt động, 05 dự án tạm dừng, 10 dự án chưa và đang triển khai.

Thực hiện Luật Đầu tư 2014 – Một số khó khăn vướng mắc

Theo Ông Đặng Quang Tấn – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long, sau khi Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam được ban hành, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long thực hiện công tác quản lý nhà nước với nhiều thuận lợi hơn, cụ thể là: theo Luật Đầu tư 2014 ngành nghề cấm hoạt động đầu tư, kinh doanh được liệt kê cụ thể hơn so với Luật Đầu tư 2005; ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được liệt kê cụ thể với 267 ngành nghề. Luật Đầu tư 2014 bãi bỏ qui định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư chỉ cần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được rút ngắn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long còn gặp phải một số khó khăn như:

– Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, sửa đổi quy trình thành lập doanh nghiệp từ các nhà đầu tư ở nước ngoài theo hướng đi bãi bỏ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư để  hoạt động đầu tư theo dự án với hoạt động đã được đăng ký kinh doanh. Theo hướng này, sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục, nhà đầu tư nước ngoài được cấp phép thành lập nên doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 có quy định “cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký và đầu tư đối với doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài”. Theo đó, “Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài tại một đầu mối”. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này gây khó khăn trong việc thực hiện, cụ thể: nhà đầu tư nước ngoài chưa có khả năng nộp các loại hồ sơ như đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long mà vẫn phải đến Ban Quản lý để thực hiện thủ tục đầu tư và đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục thành lập, điều chỉnh doanh nghiệp.

– Theo quy định tại Điều 70 của Luật Đầu tư 2014: “Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và nhà đầu tư có nhiệm vụ phải cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về các thông tin liên quan vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Điều 55 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP: “Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; tổ chức khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và quy định khác có liên quan”. Qua đó, UBND tỉnh có văn bản giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc cập nhật thông tin của các dự án FDI vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và thực hiện cấp tài khoản, tổ chức tập huấn báo cáo cho toàn bộ các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 03 tài khoản cho 03 doanh nghiệp FDI trong các KCN, còn lại 09 doanh nghiệp đến nay vẫn chưa gửi yêu cầu theo quy định đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản mặc dù Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp gửi yêu cầu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản theo quy định.

– Việc chuyển đổi toàn bộ doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư,… chưa được chuyển đổi vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, do doanh nghiệp chưa có yêu cầu thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc chuyển đổi qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên không thể tra cứu được nội dung của các doanh nghiệp được phép hoạt động theo các loại giấy phép được cấp trên hệ thống Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long mong muốn các Bộ, ngành chức năng cùng các cơ quan liên quan và các địa phương nhanh chóng khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư 2014 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN, KKT tại Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung.