khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Tính đến nay, Bắc Ninh có 15 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích 6.847 ha; trong đó có 9 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp được quy hoạch cho thuê 2.138,53 ha, diện tích đã được thu hồi 1.682,95 ha, đã cho thuê 1.259,81 ha; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích quy hoạch đạt 58,91%; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích thu hồi đạt 74,86%.

Công tác thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN

Trong năm 2012, Ban Quản lý tiếp và làm việc với 50 đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư về mặt hình thức và nội dung, hướng đến chuyên nghiệp hóa công tác xúc tiến đầu tư; lựa chọn dự án và thu hút đầu tư theo chuỗi dự án thuộc các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là tập trung thu hút dự án mục tiêu là các vệ tinh của Samsung, Nokia.

Với những nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư, năm 2012, các KCN tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được 57 dự án đầu tư với vốn đăng ký 1.066,56 triệu USD (trong đó có 41 dự án FDI và 16 dự án trong nước), thuê 49,31 ha đất công nghiệp, tăng 84% so với năm 2011, đạt 143% kế hoạch năm 2012; điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 132 dự án (gồm 39 dự án trong nước và 93 dự án FDI), trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 19 dự án với số vốn đầu tư tăng là 126,81 triệu USD.

Ông Ngô Sỹ Bích – Trưởng ban, BQL các KCN tỉnh Bắc Ninh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển các KCN, KCX, KKT tại Việt Nam

Lũy kế đến nay có 568 dự án đầu tư trong các KCN trên địa bàn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5.253,87 triệu USD, trong đó có 282 dự án trong nước, vốn đầu tư đăng ký là 1.110,17 triệu USD, 286 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.143,7 triệu USD, thuê 1.195,45ha đất công nghiệp. Suất đầu tư đạt 9,25 triệu USD/dự án và 4,39 triệu USD/ha.

Với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 1.193,37 triệu USD, tăng 179% so với năm 2011 và đạt 397% kế hoạch năm, Bắc Ninh trở thành 1 trong 6 địa phương trong cả nước thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất năm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 273.065 tỷ đồng, tăng 191% so với năm 2011, đạt 176% kế hoạch năm 2012; giá trị xuất khẩu đạt 13,62 tỷ USD, tăng 209% so với năm 2011 và đạt 195% kế hoạch năm 2012; giá trị nhập khẩu đạt 12,20 tỷ USD, tăng 220% so với năm 2011 và đạt 213% kế hoạch năm 2012; nộp ngân sách 3.980 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2011 và đạt 120,7% kế hoạch năm 2012; tạo 29.470 việc làm mới (tăng 98% so với năm 2011, đạt 246% kế hoạch năm 2012), nâng tổng số lao động đang làm việc tại các KCN Bắc Ninh lên 116.523 người với thu nhập bình quân của lao động trực tiếp sản xuất đạt 2,6 triệu đồng/người/tháng, lao động gián tiếp đạt khoảng 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, toàn tỉnh có 6 dự án xây dựng nhà ở cho người lao động tại 03 KCN: Tiên Sơn, Quế Võ, Yên Phong với tổng diện tích 160.583 m2, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 17.925 công nhân.

khu công nghiệp Tiên Sơn

Mục tiêu và giải pháp phát triển năm 2013

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, góp phần thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý sẽ tập trung thực hiện một số mục tiêu và giải pháp chủ yếu như sau:

– Tiếp tục tham gia tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan; thu hút khoảng 50 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký từ 250-300 triệu USD.

– Hối thúc, theo dõi các chủ đầu tư triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng các Dự án cấp bách.

– Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN đạt khoảng 300.000 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt khoảng 4.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 14.000 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt khoảng 13.000 triệu USD; số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động khoảng 30 doanh nghiệp.

– Dự báo nhu cầu lao động của các doanh nghiệp KCN năm 2013 tăng khoảng 15.000 lao động; phối hợp với các đơn vị triển khai đào tạo pháp luật lao động cho 40 doanh nghiệp KCN.

– Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra định kỳ hàng năm, kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong ĐTM; kiểm tra làm căn cứ phê duyệt đề án bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp KCN; phối hợp với Thanh tra Tổng cục Môi trường thanh tra định kỳ các doanh nghiệp KCN.

Giải pháp thực hiện

– Thứ nhất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng hiệu quả và tạo điều kiện phát triển bền vững.

– Thứ hai, đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng trong công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu lại biên chế các phòng chuyên môn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

– Thứ ba, tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện xây dựng quy chế phối hợp với các ngành liên quan.

– Thứ tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các KCN, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các KCN: Thuận Thành II, III, Yên Phong 2, Gia Bình để tạo sức hút các dự án đầu tư vào các KCN này.

– Thứ năm, phối hợp các ngành, địa phương nắm bắt tình hình nhà ở công nhân để đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm từng bước nâng cao điều kiện sinh hoạt về vật chất và tinh thần cho công nhân trong các KCN.

Ngô Sỹ Bích – Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh